Polkadot Hackathon Global Series: North America (End)

Evmos – Ethereum Virtual Machine (EVM) trên Cosmos

Evmos là một blockchain Proof-of-Stake có thể mở rộng, thông lượng cao, hoàn toàn tương thích và có thể tương tác với Ethereum. Evmos được xây dựng trên Cosmos SDK và chạy trên công cụ đồng thuận Tendermint Core.