Binance Launchpool – Portal (PORTAL)

Portal là một hệ sinh thái gaming cross-chain, kết nối tất cả các trò chơi trên mọi chain, sử dụng cơ sở hạ tầng trò chơi và token cross-chain của Portal.