Syndicator Strategy Portfolio

Syndicator Strategy Portfolio là danh mục đầu tư chiến lược, an toàn cho việc nắm giữ dài hạn.

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  16/10/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  30/09/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  24/09/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  24/09/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  25/05/2020