• Mặc dù 2/3 nguồn cung cấp của Polkadot đã được staked, nhưng mạng này hiện chỉ bao gồm 249 validators – cho thấy rằng mọi người đang chọn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

A Deep Dive Into Polkadot (DOT)

✰ PolkaDot Community

Website | Telegram | Youtube | Twitter | GithubReddit

✰ Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord

✰ Tài liệu tham khảo

PolkaDot WIKI | Messari | PolkaDot Blog | Binance Research

➥ Nguồn: Cointelegraph