Syndicator Risky Portfolio

Syndicator Risky Fund là danh mục các dự án có độ rủi ro cao nhưng có khả năng cho lợi nhuận đột biến.

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/12/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  11/08/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  10/08/2021

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  27/12/2020

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  25/12/2020