Phala Network: Giải pháp bảo mật dữ liệu trên blockchain

Khái quát về Phala Network Phala Network là một mạng lưới làm về hợp đồng thông minh bí mật đầu tiên được xây dựng trên Substrate , nhằm cung cấp các dịch vụ tính toán và bảo vệ các dữ liệu bí mật cho các doanh nghiệp và người dùng. Phala Network sẽ phục vụ cho toàn … Đọc tiếp Phala Network: Giải pháp bảo mật dữ liệu trên blockchain