Manta Network hoàn thành cột mốc đầu tiên của W3F Open Grand

MantaPay là sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm về riêng tư hoá các giao dịch trong mạng lưới DeFi, được bàn giao theo mốc đầu tiên của W3F Open Grand