Giải đáp về Slot Parachain trên Polkadot

Parachains là thuật ngữ mà PolkaDot sử dụng để mô tả các shards tương tác trực tiếp với blockchain chính của Polkadot (Relaychain)