Equilibrium – Thị trường tiền tệ liên chuỗi phi tập trung

Equilibrium là một giao thức thị trường tiền tệ xuyên chuỗi phi tập trung. Người dùng Equilibrium có thể: Lend, Bail out, Borrow, Trade.