Standard – Sự chuẩn hoá cho tài sản số

Standard Protocol là giao thức Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) đầu tiên cho tài sản tổng hợp và sẽ chạy trong hệ sinh thái Polkadot.