Sifchain – Giải pháp omni-chain đầu tiên cho DEX

Sifchain là giải pháp omni-chain cho DEX. Là một nền kinh tiền mã hóa hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn cho các giao dịch. Sifchain được xây dựng trên Cosmos-SDK.