Moonbeam Foundation công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng

Moonbeam Foundation vừa mới công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng, nhằm cảm ơn cộng đồng vì sự hỗ trợ của họ và chuẩn bị cho việc ra trên Polkadot