Karura với kế hoạch IPO trên Kusama

Trung tâm DeFi chuỗi chéo của Karura sẽ cung cấp một stablecoin, giữ thanh khoản cho KSM được gọi là L-KSM, tính năng DEX, vay, cho vay,…