Initial NFT Offering (INO) – Nền tảng Launchpad dành cho NFT của Only1

Initial NFT Offering (INO) là một hình thức huy động vốn mới trong cộng đồng bằng tiền mã hóa mới – dựa trên khái niệm Initial Coin Offering (ICO)