Impossible Finance – Nền tảng Ươm mầm & LaunchPad các dự án Defi đa chuỗi hoàn thành vòng gọi vốn 7 triệu USD

Impossible Finance vừa mới công bố hoàn thành vòng huy động vốn 7 triệu USD