Bit.Country – Thế giới ảo, NFT và nền kinh tế token

Bit.Country nhằm mục đích giúp tất cả mọi người tạo ra cộng đồng, nền kinh tế của họ với tư cách là Bit Country trên mạng blockchain.