Binance LaunchPad Analysis – BAND Protocol

Launchpad thứ 9 của Binance: Band Protocol – Khung quản trị dữ liệu cho các ứng dụng Web 3.0, giao thức mở quản trị dữ liệu phi tập trung trên blockchain