Acala chuẩn bị những gì cho đợt đấu giá parachain sắp tới ?

Với các cuộc đấu giá parachain trên Polkadot sắp tới, đội ngũ Acala đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành một parachain của hệ sinh thái.