A Deep Dive Into Sora Network (XOR)

SORA vừa là một hệ thống kinh tế mới phân cấp khái niệm ngân hàng trung ương cũng như một mạng lưới triển khai mô hình cho Relaychain trên Polkadot