A Deep Dive Into Skale Network (SKL)

Mạng SKALE là một giao thức mạng blockchain linh hoạt mã nguồn mở, có thể thiết lập các sidechains nhanh chóng và dễ dàng đạt hiệu suất cao,tối ưu chi phí khởi chạy các hợp đồng thông minh